Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

CE-keuring

De kwaliteit van veel werkzaamheden en materialen in de jachtbouw zijn vastgelegd in Europese regelgeving. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouw dient het werk aan de regelgeving te voldoen. Alleen dan kan het vaartuig CE gekeurd worden en mag het op de Europese markt worden gebracht.

Welke vaartuigen vallen onder de CE regelgeving?

Vaartuigen met een lengte tussen 2,5 en 24 meter, die na 15 juni 1996 zijn gebouwd en op de markt zijn gebracht voor verkoop danwel verhuur, dienen te voldoen aan de ‘Nederlandse wet pleziervaartuigen’. Deze wet betreft de CE regelgeving op basis van de Europese richtlijn.

Bij het in werking treden van de wet pleziervaartuigen is een overgangsperiode van twee jaar aangegeven (dus tot 15 juni 1998), waarin de producenten hun productie aan de wet konden aanpassen en dus op delen nog niet hoefden te voldoen. Een compleet pleziervaartuig dat op de markt is of wordt gebracht na 15 juni 1998 dient conform de CE eisen te zijn gebouwd.

Een door een particulier voor eigen gebruik gebouwd vaartuig hoeft niet aan de wet pleziervaartuigen te voldoen, als het vaartuig na volledige afbouw minimaal vijf jaar in het bezit is van de particulier. Wordt het eerder verkocht, dan is deze particulier alsnog CE-plichtig.

Geldt CE ook voor onderdelen en leveranciers?

Los geleverde delen zoals elektrische- of technische installaties, ramen, tanks, relingen, handgrepen, aangrijpingspunten, et cetera, die zijn aangebracht in pleziervaartuigen, worden halffabrikaten genoemd. Ook deze onderdelen moeten sinds 15 juni 1996 voldoen aan de CE eisen. Tenslotte dienen ze bij te dragen aan de CE conformiteit van het (gedeeltelijk) afgebouwde vaartuig.

Wat moet u doen om een CE certificaat te krijgen?

Iso-normen zijn een veel gebruikte manier om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Voor pleziervaartuigen zijn meer dan 20 Iso-normen opgesteld, maar niet elke norm is voor elk schip van toepassing. Belangrijke documentatie die bij een CE-keuring dient te worden opgesteld zijn de gebruikershandleiding en het technisch dossier. Het technisch dossier is de beschrijving van het bouwproces met tekeningen, verklaringen, productie-eigenschappen en meer. Zo dient de constructie te zijn onderbouwd door een constructietekening en constructieberekening, gebaseerd op het betreffende vaartuig en het gebruikte materiaal.

Verder is het essentieel dat van halffabrikaten vast wordt gelegd dat deze aan de CE-eisen voldoen. Onder halffabrikaten worden ook casco's verstaan. Dus ook voor gedeeltelijk afgebouwde vaartuigen voorzien van installaties geldt dat zij aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Leveranciers van halffabrikaten dienen zogenaamde IIIa verklaringen aan te leveren.

Aannames en ervaringen zijn geen juridisch bewijs en derhalve geen verdedigbare onderbouwing van een IIIa-verklaring.

Wat zijn de kosten en baten van CE-keuring?

In de praktijk hebben niet CE-gekeurde vaartuigen met een bouwjaar jonger dan 1998 een lagere marktwaarde. Ook wanneer ze de eerste vijf jaar na de bouw eigendom van een zelfbouwer waren.

Te denken valt bij zelfbouw aan een verschil van ongeveer 5% of meer naarmate de technische staat in grotere mate van de CE vereisten afwijkt. Dit laatste ter beoordeling van een expert die goed met de CE-eisen op de hoogte is.

Vaartuigen gebouwd door bedrijven na 15 juni 1998 zonder CE markering en daarmee dus niet CE-conform, zijn in de regel circa 10% minder waard met een maximum van € 50.000,- of meer naarmate de afwijking van de CE-eisen groter is. CE-keuring van een vaartuig kost afhankelijk van de technische uitvoering en de hoeveelheid uitbesteed keuringswerk (men kan erg veel zelf doen) tussen de €1.000,- en € 20.000,-
Voor een volledig uitbestede CE keuring van vaartuigen tot 12 meter lengte kan een bedrag van gemiddeld € 4500,- worden aangehouden.
Voor grotere vaartuigen dient dit per geval te worden beoordeeld.

Dit bedrag is niet verrekenbaar met de koper als deze op een aankoop met terecht aangebrachte CE-markering (CE-conform) rekende. Als de koper een prijs bood op basis van een niet CE-conform vaartuig, is een fifty fifty verdeling van de certificeringskosten reëel omdat enerzijds het vaartuig meer waard wordt anderzijds overtreedt de verkoper de wet (pleegt een economisch delict) door het vaartuig niet conform de eisen te koop aan te bieden.

Bij nieuwbouw is een CE conformiteit conform de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen wettelijk verplicht.

CE-expertise:

Met meer dan 15 jaar ervaring durven wij gerust te zeggen dat wij de CE-regelgeving kunnen dromen. Om nu te voorkomen dat u er slapeloze nachten van heeft, verzorgen wij:

  • Adviezen omtrent de CE regelgeving;
  • Volledige CE keuring en certificering van vaartuigen voor werven en particulieren;
  • Realisatie van de CE vereiste onderdelen (o.a. handleidingen, tekeningen);
  • Levering van stickers met verwijzingen zoals vluchtweg, tanklabels, brandgevaar enzovoort.

Voor de prijs van een CE-keuring kunt u contact opnemen via experts@brunsmann.nl of 0515-559911.

Ten behoeve van een steeds betere dienstverlening, blijven wij ons product vernieuwen.
Dat blijft niet bij de inspecties en rapporten maar reikt zelfs tot de beschikbaarheid ervan.
In het verleden was één keer opsturen van een rapport en/of foto’s ook één keer ontvangen. Als dan een paar maanden verstrijken, gebeurde het wel dat een opdrachtgever zijn rapport niet meer kon vinden.
Vanaf nu kunt u alle documenten die door Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts voor u worden gemaakt uit de database van onze website halen, op het moment dat het u uitkomt.
Wij zijn er trots op dat wij hiermee het eerste bureau zijn dat voor haar opdrachtgevers een eigen data-locatie beschikbaar heeft op de website.

Specialismen

Keuren
Ook al bent u nog zo technisch, het gebruiken van een vaartuig is compleet anders dan het beoordelen van het vaartuig en de techniek ervan. Daarom hebben wij ons in het keuren gespecialiseerd zodat u zorgeloos kunt varen
Lees verder >>
Taxeren
Verschillende partijen maken gebruik van onze kennis, ervaring en snelle werkwijze. Waaronder particulieren, werven, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, et cetera.
Lees verder >>
Conflict-Arbitrage
Bij zaken doen riskeert men conflicten. Een nieuwe of gebruikte boot kopen of verkopen, een boot onderhouden of bouwen is daarop geen uitzondering. Wij hebben de kennis en ervaring partijen te helpen bij het oplossen van conflicten..
Lees verder >>

Lid van

- Hiswa, brancheorganisatie watersportindustrie